[1]
K. Hasanah and N. Nursalam, “PENGARUH MODEL DISCOVERY LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN IPS TERPADU MTs MIFTAHUL ULUM SITUBONDO”, EDUSAINTEK, vol. 7, no. 2, pp. 98-107, Oct. 2020.