(1)
Hasanah, K.; Nursalam, N. PENGARUH MODEL DISCOVERY LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN IPS TERPADU MTs MIFTAHUL ULUM SITUBONDO. EDUSAINTEK 2020, 7, 98-107.